تکیۀ به روح القدس
از طریق روح القدس من به خداوند دسترسی دارم
ما در طبیعت جسمانی خود دارای نقاط ضعف متفاوتی هستیم. این نقاط ضعف تنها مربوط به جسم ما نمی باشد بلکه مربوط به فکر و درک ماست. این ضعف ها خود را به دو شکل آشکار می سازند. اولین اینکه ما نمی دانیم باید برای چه چیزی دعا کنیم و دوم حتی وقتی می دانیم باید برای چه دعا کنیم نمی دانیم که چطور آن دعا را انجام دهیم. بنابراین مجبور هستیم کاملا بر روح القدس تکیه داشته باشیم. او است که می تواند به ما نشان دهد برای چه و چگونه دعا کنیم . ( رومیان 28 : 26 – 28 را مطالعه کنید. ) پولس در کتاب افسسیان بر توکل ما به روح القدس تاکید می کند تا روح القدس بتواند به ما دعایی قابل قبول در حضور خداوند عطا نماید. او تاکید می کند که تنها عیسی و روح القدس هستند که می توانند پدر را در دسترس ما قرار دهند
” زیرا به واسطه ای او (عیسی مسیح) هر دو (یهودیان و امت ها ) توسط یک روح ( روح القدس ) به حضور پدر دسترسی دارید. ” ( افسسیان 2 : 18
در اینجا دو شرطی که برای یک دعای قابل قبول وجود دارد با یکدیگر ترکیب شده اند. ازطریق عیسی و توسط روح القدس که هر دوی آنها ضروری هستند. هیچ نیروی طبیعی وجود ندارد که بتواند صدای ناتوان و بی ارزش انسانی ما را از زمین به سوی خداوند در آسمان به نزد تختش بالا ببرد. تنها قدرت ماورالطبیعی روح القدس می تواند این کار را انجام دهد. بدون او ما هیچ دسترسی به خداوند نداریم
خداوندا متشکرم که می توانم نزد تو بیایم . اعلام می کنم که کاملا به روح القدس تکیه دارم. اوست که به من از طریق عیسی به حضور پدر دسترسی می بخشد. من از طریق روح القدس به حضور خداوند دسترسی دارم. آمین