پرورش استقامت
بیائید با استقامت در مسابقه بدویم
این اعتراف به ما می گوید که شرط دیگری نیز برای پیروزی در عبرانیان 12 : 1 وجود دارد یعنی استقامت. این صفتی است که برای شخصیت ما ضروری است. ما به عنوان مسیحیان اگر می خواهیم پیروزی روحانی داشته باشیم و کامل شویم باید استقامت داشته باشیم. نقطه مقابل استقامت چیست ؟ فکر می کنم تسلیم شدن و انصراف دادن. مسیحیان نباید سریعا جا بزنند و اعلام انصراف کنند. زمانی که خداوند ما را دعوت می کند تا کاری انجام دهیم باید عزم خود را جزم نموده و آن کار را محقق سازیم و تا رسیدن به هدف مداومت داشته باشیم. رابطه نزدیکی بین کنترل نفس و استقامت وجود دارد. اگر ما نتوانیم نفسمان را کنترل کنیم نمی توانیم استقامت داشته باشیم. باید ضعف های خود را بشناسیم وگر نه هر گاه که استقامت ما آزموده شود یک ضعف خواه احساسی، روانی و یا فیزیکی می تواند ما را متوقف سازد. شرط دیگری که برای موفقیت در مسابقه وجود دارد تمرکز بر عیسی است. در عبرانیان 12 : 2 چنین آمده
” و چشمان خود را بر قهرمان و مظهر کامل ایمان یعنی عیسی بدوزیم که به خاطر آن خوشی که پیش رو داشت صلیب را تحمل کرد و ننگ آن را ناچیز شمرد و اکنون بر جانب راست تخت خدا نشسته است
ما باید دائما به عیسی نگاه کنیم. به عبارتی دیگر ما نمی توانیم در این مسابقه به خود اتکا کنیم. ” نگاه کردن به عیسی ” به معنای این است که او باید الگوی ما باشد. ما اطمینان خود را بر او می نهیم. او خالق ماست. او شروع ایمان ما است. اوست که کامل کننده ماست و می تواند ما را به پیروزی برساند
خداوندا از تو متشکرم که به من کمک می کنی تا خود را به جلو بکشم. اعلام می کنم که من تسلیم نمی شوم بلکه چشمان خود را بر عیسی می دوزم بر او که مرا به سوی پیروزی هدایت می کند. زیرا من باید با استقامت در مسابقه بدوم. آمین