8

احسان های او را فراموش مکن
عیسی مجازات شد تا ما بخشیده شویم
" ای جان من خداوند را متبارک بخوان! و هر چه در درون من است، نام قدوس او را متبارک خواند! ای جان من، خداوند را متبارک بخوان و هیچ یک از همۀ احسانهایش را فراموش مکن! " (مزامیر 103 : 1 – 2
در اینجا روح دارد به نفس داود می گوید که چه کاری باید انجام دهد. روح داود می داند که چه کاری باید انجام دهد اما این کار انجام نخواهد شد تا زمانی که نفس داود با روحش همکاری نکند و به آن واکنش مثبت نشان ندهد. بیائید به طور خلاصه احسان هایی که خداوند نسبت به ما می نماید را بشماریم، احسان هایی که در این مزمور تشویق می شویم آنها را فراموش نکنیم. بسیاری از مسیحیان از این احسان ها بهره مند نمی شوند زیرا تا کنون احسان های خداوند را به یاد نیاورده اند. در سه آیه بعدی شش احسانی که از سوی خداوند به سمت ما جاری است را مشاهده می کنیم
" که همۀ گناهانت را می‌آمرزد، و همۀ بیماریهایت را شفا می‌بخشد! که حیات تو را از هاویه فدیه می‌دهد و تاجِ محبت و رحمت را بر سرت می‌نهد! که جان تو را به چیزهای نیکو سیر می‌کند تا همچون عقاب، جوانی تو تازه شود." ( آیات 3- 5
ایمان دارم که ارتباط تنگاتنگی بین سیر شدن جان مان با چیزهای نیکو و تازه شدن جوانی مان مانند عقاب وجود دارد. باور دارم که اراده خداوند برای ما شادابی و جوانی است. منظور من این نیست که هیچ تغییری بر اثر گذر عمر ایجاد نشود بلکه گذر زمان به معنای شکست، بدبختی و بیماری برای آنها نیست
خداوندم عیسی تو را شکر می کنم که جانت را بر صلیب به خاطر من قربانی کردی. تمامی احسانهای تو را به یاد خواهم داشت و اعلام می کنم که عیسی مجازات شد تا من بخشیده شوم. آمین