دعا در ارادۀ خداوند
پدر من پیش از گفتن من می داند به چه چیزی احتیاج دارم
دعا درخواستی است که در آن ما خواسته های خود را به خداوند اعلام می کنیم .اگر چه درخواست کردن در دعا صحیح است اما این بخش قسمت کوچکی از دعا را به خود اختصاص می دهد. زیرا خداوند قبل از آنکه به او بگوئیم می داند که به چه چیزی احتیاج داریم . بسیاری از افراد فکر می کنند که دعا یعنی رفتن نزد خداوند به همراه لیست خرید است. اما این آن چیزی نیست که خداوند احتیاج دارد یا از ما می خواهد. ما همواره نیاز های مختلفی داریم اما اگر بیاموزیم که چگونه دعا کنیم این بزرگترین پاسخی است که ما در زندگی یافته ایم. همانطور که دوست من باب مانفورد می گفت “چه کار باید بکنم ؟ ” پاسخ این است. ممکن است تنها یک سنگ طلا از معدن به فردی بدهید یا اینکه راه معدن را به او نشان دهید. من می توانم برای شما دعا کنم و هم می توانم راه معدن را به شما نشان دهم. همچنین می توانم به شما راه آنچه خود دارم را نشان دهم در آن صورت خود خواهید توانست هر قدر طلا احتیاج دارید بردارید
“این است اطمینانی که در حضور او داریم که هر گاه چیزی بر طبق اراده وی در خواست کنیم ما را می شنود و اگر می دانیم که هر آنچه از او در خواست کنیم ما را می شنود پس اطمینان داریم که آنچه از او خواسته ایم دریافت کرده ایم ” ( اول یوحنا 5 : 14 – 15
بنابراین اگر ما در خواستی داریم و در ارادۀ خداوند دعا می کنیم آن دعا را باید طوری به پایان برسانیم که گوئی هم اکنون یافته ایم. اگر ما در ارادۀ خداوند دعا می کنیم می دانیم که او به دعای ما پاسخ مثبت می دهد. اگر او پاسخ مثبت می دهد یعنی آنچه برایش دعا کرده ایم را هم اکنون کسب نموده ایم
خداوند از تو متشکرم که مرا کاملا می شناسی. اعلام می کنم زمانی که بر اساس ارادۀ خداوند دعا می کنم می دانم که او مرا می شنود و وقتی که او مرا می شنود می دانم آنچه از او طلب کرده ام را هم اکنون یافته ام. زیرا پدر من پیش از گفتن من می داند به چه چیزی احتیاج دارم. آمین