بنا شدن
بیائید به سوی بلوغ پیش رویم
خداوند تدارک خاصی برای دست یابی ما به بلوغ روحانی دیده است که پولس در افسسیان 4 : 11 به آن اشاره می کند. " و اوست ( مسیح قیام کرده ) که بخشید برخی را به عنوان رسول برخی را به عنوان نبی برخی را به عنوان مبشر و برخی را به عنوان شبان و معلم ." پنج خدمت اصلی که در این آیه ذکر شده اند عبارتند از رسولان ، انبیا ، مبشرین ، شبانان و معلمین. آیاتی که پس از آن آمده اهداف این خدمات را به ما می گویند: " تا مقدسین را برای کار خدمت آماده سازند برای بنای بدن مسیح تا زمانی که همه به یگانگی ایمان و شناخت پسر خدا دست یابیم و بالغ شده به بلندای کامل قامت مسیح برسیم. " این متن به دو هدف اصلی این خدمات اشاره می کند. هدف اول آماده کردن ما برای خدمت است. ما نمی توانیم به طور خودکار کاری که از ما انتظار می رود را انجام دهیم. ما باید آماده شویم و تعلیم ببینیم. این پنج خدمت وجود دارند تا ما را آموزش دهند. هدف دوم بنای بدن مسیح است. این خدمات در بدن مسیح قرار داده شده اند تا ما را متحد ساخته و ایمان مان را افزایش دهند و ما را به سوی بلوغ هدایت کنند. عیسی مسیح به عنوان سر کلیسا این خدمات را به ما می بخشد و من ایمان دارم که قوم خداوند هرگز بدون این خدمات نمی تواند به بلوغ دست یابد. پولس چنین ادامه می دهد
" او منشا رشد تمامی بدن است. بدنی که بوسیله همه مفاصل نگاه دارنده خود به هم پیوند و اتصال می یابد و در اثر عمل متناسب هر عضو رشد می کند و خود را در محبت بنا می نماید
هدف نهایی این نیست که افراد جدای بسیاری وجود داشته باشند که هر یک از آنها کار خود را انجام می دهد بلکه هدف نهایی بدنی واحد است که با یکدیگر توسط مفاصل پیوند دارند و این مفاصل با رباط های محکم با یکدیگر در ارتباط هستند. طناب های محکمی که قسمت های مختلف را نگاه می دارند و بدنی را می سازند که می تواند رشد کند. مهم است که هر عضو از بدن کار خود را به درستی انجام دهد
خداوندا از تو متشکرم که مرا به سوی پیش هدایت می کنی. اعلام می کنم هدف خداوند این است که قوم خود را برای خدمت آماده سازد و هر کدام از آن ها به عنوان عضوی از بدن کار خود را انجام دهند . زیرا من باید به سوی بلوغ پیش بروم . آمین