حد محبت او
کاری که خون عیسی بر طبق کلام خدا قادر است برایم انجام دهد را ، به ضد شیطان ،بر زندگی خود اعلام می کنم
در روز کفاره خون قربانی باید هفت بار پیش روی جایگاه کفاره در حضور خداوند پاشیده می شد. (لاویان 16 : 14 را مطالعه کنید.) می بینیم که در عهد جدید نیز دقیقاً در زمان قربانی شدن عیسی بر صلیب این عدد تکرار می شود. اول عرق پیشانی او تبدیل به خون می شود.دوم با شلاق رومی او را شلاق زدند. سوم تاج خار بر سرش نهادند. چهارم و پنجم دستهایش را با میخ سوراخ کردند. ششم پاهایش را با یک میخ سوراخ کردند و هفتم نیزه بر پهلویش زدند. این حد محبت مسیح نسبت به ما است و این حد از محبت به معنای خاص کلمه همه چیز او بود. او نه تنها به عنوان خداوند جاه و جلال و تخت خود را ترک کرد بلکه او به عنوان انسانی بر زمین دارایی های زمینی اش را نیز ترک کرد. او وجود خود را ترک کرد. او حیات خود را به عنوان بهای نجات ما با ریختن خونش بر صلیب از دست داد. لحظه ای به این حقیقت شگفت انگیز فکر کنید و بدانید که حد محبت خداوند چقدر است. حداقل واژه ای که می توان برای این محبت به کار برد محبت بی حد و حصر است
خداوندا از تو به خاطر خون گران بهای عیسی متشکرم . اعلام می کنم او هر آنچه داشت را برای من داد . زندگی اش را کاملاً فدا کرد تا من بتوانم از گناه آزاد شوم . کاری که خون عیسی بر طبق کلام خدا قادر است برای من انجام دهد را ،به ضد شیطان ، بر زندگی خود اعلام می کنم. آمین