رهایی از لعنت
عیسی مجازات شد تا ما بخشیده شویم
زمانی که ما می خواهیم از لعنتی آزاد شویم اول باید هر گناهی که خود ما و یا گذشتگان مان مرتکب شده اند را اعتراف کرده و به حضور خداوند بیاوریم. زیرا ممکن است گناهان گذشتگان ما باشد که تأثیرش بر زندگی ما به عنوان لعنت به ما منتقل شده باشد. درست است که گناه آن ها بر دوش شما نیست اما شما نتایج گناه آن ها را در زندگی تان خواهید دید. برای رهایی از لعنتی که در زندگی تان وجود دارد باید گناهی که توسط گذشتگان تان انجام شده را به حضور خداوند بیاورید و از او بخواهید که نتایج آن گناه را از زندگی شما بردارد. شما با اعتراف این گناهان و درخواست بخشش از خداوند از او می خواهید تا نتایج این لعنت را از زندگی تان بردارد. امثال 28 : 13 چنین می گوید : " هر که نا فرمانی های خود را بپوشاند کامیاب نخواهد شد اما هر که آنها را اعتراف کند و ترک نماید رحمت خواهد یافت. " در اینجا نیز باید تمام افراد دیگر را ببخشید عیسی چنین می گوید : " پس هر گاه به دعا می‌ایستید، اگر نسبت به کسی چیزی به ‌دل دارید، او را ببخشید تا پدر شما نیز که در آسمان است، خطاهای شما را ببخشاید." ( مرقس 11 : 25 ) این نکته بسیار مهم است. عیسی به وضوح بیان می کند که اگر در وجود ما عدم ببخش یا تلخی و انتقام وجود دارد در زمان دعا همانند موانعی عمل می کند. این عدم ببخش ما را تحت لعنت نگاه خواهد داشت. با تصمیمی آگاهانه و دعا باید هر نوع انتقام ، تلخی و عدم بخشش را از خود برانیم و به همان میزان که دیگران را می بخشیم خداوند نیز ما را می بخشد. اگر ما از خداوند بخششی کاملی انتظار داریم باید دیگران را کاملاً ببخشیم. این به معنای قهرمان بودن نیست بلکه بخشش دیگران به معنای کاری است که من آن را روشنگری درونی می نامم
خداوندم عیسی از تو به خاطر فدا کردن جانت بر صلیب تشکر می کنم .اعلام می کنم که با برداشتن این قدمها می خواهم از هر لعنتی رهایی یابم زیرا عیسی مجازات شد تا من بخشیده شوم. آمین