جاری شدن روح خداوند
با خداوند متحد شده و یک روح گشته ایم
" روح آدمی چراغ خداوند است که اعماق وجود او را می کاود . " ( امثال 20 : 27
به خاطر دارید که گفتیم وقتی روح انسان به سوی خداوند بازگشته و با او یکی می شود ، روح القدس آمده و چراغ وجود او را روشن می سازد. زمانی که چراغ درون انسان روشن می شود و نور خود را بر دنیای درونی آن فرد می تاباند آن فرد دیگر در تاریکی نیست و علاوه بر آن روحی که تولد تازه یافته خود تبدیل به مجرائی می شود که از طریق آن روح القدس می تواند به سوی این دنیا جاری شود. عیسی گفت
" هر که به من ایمان آورد همان گونه که کتاب می گوید از بطن او نهرهای آب زنده روان خواهد شد این سخن را درباره روح گفت که آنان که به او ایمان بیاورند آن را خواهند یافت زیرا روح هنوز عطا نشده بود از آن رو که عیسی هنوز جلال نیافته بود . " ( یوحنا 7 : 38 – 39
پس از جاری شد روح القدس در روز پنطیکاست روح تازه تولد یافته انسان تبدیل به مجرا یا بستر رودخانه ای شد که از طریق آن نهرهای آب حیات توانستند به سوی این دنیا جاری شوند. این تبدیل شگفت انگیز است زیرا درست قبل از آنکه عیسی آیات بالا را بگوید چنین گفت
" در روز آخر که روز بزرگ عید بود عیسی ایستاد و به بانگ بلند ندا در داد هر که تشنه است نزد من آید و بنوشد . "( آیه 37
بنابراین این تبدیل و تولد تازه و پر شدن از روح القدس باعث ایجاد تغییر شگفت انگیزی در فرد می شود. فردی که خود گرسنه بود و تشنه، اکنون تبدیل به مجرائی می شود که از طریق آن آب حیات می تواند به سوی دنیای اطرافش جاری شود
خداوندا از تو متشکرم که مرا با خود پیوند داده ای . اعلام می کنم که من مجرائی خواهم بود که از طریق آن روح القدس و آب های حیات روحانی می توانند جاری شوند و به دنیای که محتاج ان است برسند. اعلام می کنم که من با خداوند پیوند یافته و با او یک روح گشته ام. آمین