برنامه خداوند برای بلوغ
بیائید به سوی بلوغ پیش رویم
در نقشه خداوند دو شرط برای رسیدن به بلوغ وجود دارد. ابتدا ما باید خود را تحت انقیاد عطایایی قرار دهیم که خداوند به کلیسا عطا کرده است. پولس آن ها را در افسسیان 4 : 11 ذکر می کند وعبارتند از : رسول ، نبی ، مبشر ، شبان و معلم. بدون تربیت ، نظارت و هدایت آنها نمی دانم چگونه قوم خداوند می تواند به بلوغ دست یابد. عیسی مسیح هرگز کاری را تدارک نمی بیند که مهم نباشد و این یکی نیز از این قاعده مستثنی نیست. به باور من این بسیار مهم است. شرط دوم این است که ما نباید منزوی و جدای از دیگران باشیم بلکه باید خود را چون عضو بدن مسیح که همواره در حال رشد است نگاه کنیم. در همین متن پولس گزینه عکس آن را نیز بیان می کند. اگر ما برنامه خداوند برای بلوغ را دنبال نکنیم نتیجه این خواهد بود که هم چون کودکانی خواهیم بود که با امواج دریا به هر سو پرتاب می شویم و باد تعالیم گوناگون و مکر و حیله آدمیان و نقشه هایی که برای گمراهی ما می کشند ما را به این سو و آن سو خواهد راند. اگر ما تحت انقیاد این خدمات پنج گانه قرار نگیریم نمی توانیم قسمتی از بدن مسیح گردیم. ما باید این تعلیم و تربیت کتاب مقدسی را بپذیریم، در غیر این صورت بر اساس آنچه پولس می گوید ما کودک باقی خواهیم ماند و در اثر امواج به هر سو پرتاب می شویم و باد تعالیم مختلف و مکر و حیله آدمیان و نقشه هایشان ما را گمراه خواهد کرد. من ایمان داران بسیاری را می شناسم که این تعریف کاملاً برای آنها صادق است. هر سال آنها رسمی تازه دارند ، تعلیمی تازه و اغلب معلمی تازه که این تعالیم را بسط داده و آنها را جاودانی کنند. اما ما باید تحت انقیاد خادمینی که خدمت شان کتاب مقدسی است قرار بگیریم. این تنها راه بسوی بلوغ است. شما چطور؟ آیا شما از نظم و قانون خاصی پیروی می کنید ؟ آیا شما عضو بدن مسیح هستید ؟ آیا شما به سوی بلوغ پیش می روید ؟
خداوندا از تو متشکرم که مرا به سوی پیش هدایت می کنی. اعلام می کنم که خود را تحت انقیاد قرار می دهم تا بتوانم جزئی از بدن در حال رشد باشم. زیرا من می خواهم به سوی بلوغ پیش روم. من باید به سوی بلوغ پیش بروم . آمین