متعلق به عیسی
من به بهائی خریداری شده ومتعلق به خداوند هستم
” آیا نمی دانید که بدن شما معبد روح القدس است که در شماست و او را از خدا یافته اید و دیگر از آن خود نیستید “( اول قرنتیان 19:6
چرا شما متعلق به خود نیستید؟ زیرا فرد دیگری شما را خریده است. زمانی که شما توسط فرد دیگری خریده شده اید دیگر متعلق به خود نیستید .چه کسی شما را خریده است ؟ عیسی. بهائی شما را به چه روشی پرداخته است؟ با خون خود این بهاء را پرداخت کرده است. بنابراین اگر توسط عیسی خریداری شده اید به یاد داشته باشید متعلق به خود نیستید. اگر متعلق به خود هستید بنابراین توسط خون عیسی خریداری نشده اید. باری دیگر می گویم که این امکان وجود ندارد که شما هم متعلق به خود باشید و هم متعلق به خداوند. خداوند می خواهد که شما متعلق به وی باشید. او بهای شما را با خون گران بهای خود پرداخته است. اگر می خواهید خود برای زندگی تان تصمیم بگیرید به یاد داشته باشید که در آن صورت توسط بهائی خریداری نشده اید. نمی توانید هر دو روش را در زندگی تان داشته باشید. اگر شما متعلق به خداوند هستید دیگر متعلق به خود نیستید. اگر شما متعلق به خودتان هستید دیگر متعلق به خداوند نیستید
” به بهائی خریده شده اید پس خدا را در بدن خود تجلیل کنید . ” ( اول قرنتیان 20:6
زمانی که عیسی بر صلیب جان داد او بهائی کامل برای فدیه ای کامل پرداخت. او تنها یک قسمت از وجود شما را فدیه نداده است بلکه او کاملیت وجود شما را یعنی روح، نفس و جسم تان را فدیه داده است. عیسی مرد تا شما را فدیه دهد و اگر شما این نجات و فدیه را از طریق خون او می پذیرید دیگر متعلق به خود نیستید و اکنون متعلق به او هستید. هم روح و هم جسم شما متعلق به خداوند است زیرا عیسی با بهای خون خود مالکیت شما را بدست آورده است
عیسی جان از تو متشکرم که مرا خریده ای. اعلام می کنم که عیسی بهای کامل نجات مرا پرداخته است و من به بهایی خریداری شده ام و من متعلق به خداوند هستم . آمین