نجات کامل
عیسی مجروح شد تا ما شفا یابیم
تولد تازه تجربه ای است بسیار خاص و مهم و تا زمانی که تولد تازه نیابید نمی توانید ملکوت خداوند را ببینید و وارد آن شوید. ( برای مثال یوحنا 3 : 3 – 5 را مطالعه کنید.) این تجربه مخصوص یک زمان خاص نیست بلکه فرایندی است دائمی و همیشگی. یکی از قسمت های نجات تعمید است. نمی خواهم باعث بحث و مجادله شوم اما شما می توانید بدون اینکه تعمید داشته باشید تولد تازه را دریافت کنید. اگر می خواهید نجات را دریافت کنید تعمید یکی از کلیدهای اصلی این فرایند است
" هر که ایمان آوَرَد و تعمید گیرد، نجات خواهد یافت. امّا هر که ایمان نیاورد، محکوم خواهد شد. " ( مرقس 16 : 16
نجات مفهومی فراتر از آماده سازی نفس تان برای آسمان است . شخصی می گوید : " مفهوم انجیلی نجات از پیش بسته بندی نمودن نفس تان برای آسمان است " تا حدی ممکن است این سخن درست باشد اما نجات شامل مفاهیمی بسیار وسیع تر از این است. می خواهم قسمتی از عهد جدید را که در آن نویسنده از کلمه نجات که در یونانی SOZO گفته می شود استفاده کنم . وقتی که به این کلمه در کلام خدا نگاه می کنیم به ما ایده ای از مفهوم نجات ارائه می دهد. کتاب متی در باره خدمات عیسی به بیماران چنین می نویسد
" مردمان آنجا عیسی را شناختند و کسانی را به تمامی آن نواحی فرستاده، بیماران را نزدش آوردند.آنها از او تمنا میکردند اجازه دهد تا فقط گوشۀ ردایش را لمس کنند، و هر که لمس میکرد، شفا مییافت. " ( متی 14 : 35 – 36
فعلی که در ترجمه تحت الفظی برای شفا یافتن استفاده شده صحت کامل است. واژه یونانی SOZO به همراه کلمه کامل آمده است. نجات کامل در واقع به معنای شفای کامل هم هست. این متن تنها درباره شرایط باطنی فرد سخن نمی گوید بلکه درباره افرادی سخن می گوید که مریض هستند و هر که عیسی آنها را لمس می نمود کاملا نجات می یافتند. نجات شما چقدر کامل است ؟
عیسی جان برای کار تو بر صلیب متشکرم. اعلام می کنم که من کاملاً نجات یافته ام و صحت کامل دارم و عیسی برای من مجروح شد تا من شفا یابم. آمین