روحیۀ پرستش
مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم
زمانی که به این فراخوان برای وارد شدن به آسایش خداوند فکر می کنیم باید این سوالات را از خودمان بپرسیم. آیا از زمان خود بهترین استفاده را می کنیم؟ آیا واقعا می دانیم معنای آسایش چیست ؟ آیا واقعا می توانیم خود را تربیت کنیم تا از فعالیت همیشگی باز ایستیم؟ حتی کارهای ذهنی. آیا ممکن است ما لحظاتی دراز بکشیم و از تفکر در مورد اینکه چه کار باید بکنیم باز ایستیم؟ خداوند بیشتر به شخصیت ما توجه می کند تا به دست آورد های ما. دست آورد ها تنها در حیطه زمان اهمیت پیدا می کنند. اما شخصیت موضوعی جاودانی است. شخصیت ما مشخص کنندۀ این است که ما در ابدیت چگونه خواهیم بود. اشعیا رویایی از موجودات پر جلال و تخت خداوند را مشاهده می کند.( اشعیا باب 6 را مطالعه کنید.) در آسمان موجوداتی به نام سرافین وجود دارند که پرستش را رهبری می کنند. در زبان عبری " سراف " واژه ای است که مستقیماً به آتش اشاره می کند. سرافین موجودات آتشینی هستند که در کنار تخت پدر قرار دارند و شبانه روز سرود می خوانند ." قدوس قدوس قدوس است خداوند " ( اشعیا 3:6 ) هر کدام از آنها 6 بال دارند که به طور موثر از آن ها استفاده می کنند. با دو بال صورت خود را می پوشانند و با دو بال دیگر پاهای شان و با دو بال دیگر پرواز می کنند. ( آیه ای 2 را مطالعه کنید.) من پوشاندن صورت و پاها را به عنوان فروتنی در پرستش تفسیر می کنم و پرواز را به عنوان اعمالی که برای خدمت انجام می دهند. من ایمان دارم که پرستش و شکر گزاری ، دست زدن و رقصیدن و سرود خواندن بسیار مهم هستند. اما زمانی وجود دارد که بالهایم را بر صورت و پای هایم می گذارم تا پرستشی فروتنانه در حضور خداوند داشته باشم و به آنچه خداوند می گوید گوش فرا دهم
"زیرا او خدای ماست و ما قوم چراگاه و گله دست اوییم . امروز اگر صدای او را می شنویم دلها خود را سخت مسازید چنانکه در مریبه کردید در روز مسه در بیابان " ( مزمور 95 : 7 – 8
روحیه شکر گزاری را در خود تقویت کنید و بیاموزید که آرام گیرید. بیاد داشته باشید که روح خداوند بدنبال افرادی خاص است. افرادی که قلبشان نسبت به خداوند کامل است. این گونه باشید تا خداوند با قوت بتواند خود را از طریق شما آشکار سازد
خداوندا از تو به خاطر وعدۀ ورود به آسایش متشکرم. اعلام می کنم که من در خود روحیۀ شکرگزاری را تقویت کرده و آرام گرفتن را خواهم آموخت تا مبادا از ورود به آسایش مسیح باز مانم . آمین