محکومیتی نیست
من بخشیده شدم و از گناهانم رهایی یافتم
" پس اکنون برای آنان که در مسیحْ عیسی هستند، دیگر هیچ محکومیتی نیست، چون آنچه شریعت قادر به انجامش نبود، از آن رو که به سبب انسان نفسانیْ ناتوان بود، خدا به انجام رسانید. او پسر خود را به شباهت انسان گناهکار فرستاد تا «قربانی گناه» باشد، و بدینسان در پیکری بشری، حکم محکومیت گناه را اجرا کرد " ( رومیان 8 : 1 و 3
دو نوع قهوه وجود دارد فوری و قهوه ای که باید از صافی بگذرد تا آماده شود. قهوه نوع دوم زمان بیشتری برای آماده شدن نیاز دارد. زیرا باید تصفیه شود. کتاب رومیان مانند قهوه ای است که باید از صافی عبور کند. ما نمی توانیم به نتیجه ای که از باب 8 کتاب رومیان می گیریم همانند قهوه فوری نگاه کنیم بلکه ما باید 7 بابی که قبل از آن آمده را مد نظر داشته باشیم. این 7 باب مانند صافی عمل می کنند اما نتیجه ای که می دهند نتیجه ای است پر بار و غنی. تنها زمانی که ما آن باب ها را خوانده باشیم می فهمیم که معنای بنابراین چیست. باب های پیشین در مورد گناهکار بودن کامل نژاد بشری سخن می گوید. این باب ها در باره شکست مذهب برای تغییر طبیعت گناه آلود انسان صحبت می کند. در این باب ها از مثال ابراهیم و داود سخن به میان می آید. ( باب 4 را مطالعه کنید. ) و مقایسه ای میان آدم و مسیح انجام می شود. و این چنین پولس در باب 6 راه کاری که خداوند برای انسانیت کهنه بشر ارائه داده است را باز گو می کند و آن راهکار مرگ و اعدام است. خداوند انسانیت کهنه را وصله نمی زند او آنرا تعمیر و اصلاح نمی کند بلکه آنرا اعدام می کند. خوشبختانه زمانی که عیسی بر صلیب جان خود را داد این اعدام به وقوع پیوست. رومیان 7 درباره رابطه ما با شریعت سخن می گوید. همیشه فکر می کردم چرا باید بعد از همه این چیزها دوباره از شریعت سخن بگوئیم. ولی دریافتم که آخرین مانعی که ما باید از آن عبور کنیم و مرحله آخر خالص شدن ما این است که چگونه با شریعت برخورد کنیم. بدون گذر از این صافی نخواهیم توانست بر اساس رومیان باب 8 زندگی کنیم. زیرا شرط اصلی این است که هیچ محکومیتی وجود نداشته باشد. به محض اینکه ما در خود احساس محکومیت کنیم زندگی ما از کنترل روح القدس خارج می شود. هدف اصلی شریر این است که ما را محکوم کند و هدف کلام خداوند به خصوص در رومیان این است که ما را از محکومیت رهایی بخشد
خداوندا تو را به خاطر بخششت شکر می کنم .من از هر گونه تلاشی که شریر برای محکوم ساختن من انجام می دهد آزاد هستم و هیچ محکومیتی برای من وجود ندارد زیرا که من در مسیح عیسی ساکن هستم و من بخشیده شده ام و از گناهانم رهایی یافته ام. آمین