پاداش عظیم من
پدر من پیش از گفتن من می داند به چه چیزی احتیاج دارم
“زیرا پولدوستی ریشه ای است که همه گونه بدی از آن به بار می آید و بعضی در آرزوی ثروت از ایمان منحرف گشته خود را به درد های بسیار مجروح ساخته اند ” (اول تیموتائوس 10:6
پولدوستی ریشۀ هر نوع شرارت است. زمانی که ما اجازه می دهیم عشق به پول در زندگی مان راه یابد پس از آن همه نوع شرارت و وسوسه و دردها گریبان گیر ما خواهند شد. رهایی از این مشکل در این آیه نهفته است
“بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید آنگاه همه اینها نیز به شما عطا خواهد شد ” (متی 33:6
الویت های تان را اصلاح کنید. خداوند می داند که ما به چیزهایی احتیاج داریم. مسئله فقط الویت هایی است که وجود دارد. اکنون اجازه دهید به برخی از تضمین های که کتاب مقدس دربارۀ تدارک خداوند می گوید نگاه کنیم
“ای ابرام مترس ! من سپر تو هستم و تو را پاداشی بس عظیم خواهد بود .” ( پیدایش15 : 1 ) ” در همه ایام عمرت هیچ کس را یارای ایستادگی در برابر تو نخواهد بود همانگونه که با موسی بودم با تو نیز خواهم بود تو را ترک نخواهم کرد و وا نخواهم گذاشت ” ( یوشع 5:1 ) “خداوند شبان من است محتاج به هیچ چیز نخواهم بود ” (مزامیر 1:23 ) “خداوند با من است پس نخواهم ترسید انسان به من چه تواند کرد؟ ” ( مزامیر 6:1
خداوند در کنار ماست. هیچ دلیلی برای ترس وجود ندارد. اگر خداوند در کنار ماست انسان با ما چه می تواند بکند در رومیان 31:8 پولس چنین می گوید
“در برابر همه اینها چه می توانیم گفت؟ اگر خدا با ماست کیست که بتواند بر ضد ما باشد
خداوندا از تو متشکرم که مرا کاملا مرا می شناسی .اعلام می کنم که خداوند پدر عظیم من است. خداوند با من و در کنار من است او شبان من است محتاج به چیزی نخواهم بود پدر من پیش از گفتن من می داند به چه چیزی احتیاج دارم. آمین