فیض را انتخاب کنید
اعضای بدنم ابزار پارسایی هستند که تسلیم خداوند شده اند تا به او خدمت کنند و باعث جلال او شوند
“پس ای برادران، در پرتو رحمتهای خدا، از شما استدعا میکنم که بدن های خود را همچون قربانی زنده و مقدّس و پسندیدۀ خدا، به او تقدیم کنید که عبادت معقول شما همین است. ” ( رومیان 12 : 1
مسئله مهم این است که ما باید اراده کنیم و سپس خود را تسلیم کنیم. اگر ما در مورد مسئله ای اراده نکنیم بر طبق عادت تسلیم تصمیم اشتباه خواهیم شد. ما باید از تسلیم بدن ها و اعضای خود به گناه دست بکشیم. زمانی که هنوز بی ایمان بودیم این کار را مستمر انجام داده ایم. اما اکنون باید بایستیم و بگوئیم ” این پایان این نوع زندگی است. ” زمانی که ما اراده خود را تسلیم خداوند کردیم نباید اعضای خود را تسلیم شیطان کنیم
” زیرا گناه بر شما فرمان نخواهد راند، چون زیر شریعت نیستید بلکه زیر فیضید. “( رومیان 6 : 14
شاید درک این جمله برای ما بسیار دشوار باشد. پولس می گوید اگر ما زیر شریعت هستیم دیگر زیر فیض نیستیم و اگر زیر فیض هستیم دیگر تحت شریعت نیستیم. علاوه بر آن پولس می گوید شریعت نباید بر ما فرمان براند زیرا تحت شریعت نیستیم و چنین می توانیم نتیجه گیری کنیم که اگر تحت شریعت هستیم گناه بر ما حکمرانی خواهد کرد. این جمله برای بسیاری از مردم شوک آور است اما کتاب مقدس دائماً بر آن تاکید می کند. ما تحت سلطه یک سری قوانین نیستیم ما فرزندان خدا هستیم و از او اطاعت می کنیم. زیرا او را دوست داریم. از این پس نه با ترس بلکه با انگیزه محبت اطاعت خواهیم نمود. خداوند ما را اسیر نمی کند اما شریعت اسیر می سازد. خداوند ما را پسران و دختران خود خوانده و ما باید بین شریعت و فیض یکی را انتخاب کنیم
خداوندم عیسی تو را به خاطر پیروزی که بر صلیب به دست آوردی شکر می کنم. فیض را انتخاب می کنم و اراده خود را تسلیم خداوند می کنم و اعلام می دارم که اعضای بدنم ابزار پارسایی هستند که تسلیم خداوند شده اند تا او را خدمت کنند و باعث جلال نام او شوند . آمین