فیض کامل : کافی و حتی بیشتر
عیسی فقر و تنگدستی ما را متحمل شد تا ما در دولت او سهیم باشیم
مسکین بودن به معنای گرسنگی ، تشنگی ، عریانی و محتاج همه چیز بودن است.( تثنیه 28 : 48 را مطالعه کنید. ) چه زمانی عیسی دقیقاً مسکین گشت ؟ عیسی از زمانی که گناهان ما را بر خود گرفت مسکین شد. از آن لحظه به بعد او عمیق و عمیق تر در فقر ما شریک شد و آنرا بر خود گرفت. از زمانی که او بر صلیب، به طور کامل، فقر ما را بر خود پذیرفت، مسکنت او آشکار گشت. بدانید که بر صلیب مسکنت او تنها مسکنت روحانی نبود بلکه او از لحاظ جسمی و مادی نیز مسکین گشت. بنابراین منطقاً وفور نعمت و برکات ما نیز تنها روحانی نخواهد بود. عیسی کاملاً از لحاظ مادی مسکین و فقیر گشت تا ما بتوانیم برکت یافته و همه نیازهای مادی و فیزیکی خود را بدست آوریم و حتی چیزی برای ما باقی بماند تا بتوانیم دیگران را در آن شریک بگردانیم. در دوم قرنتیان 9 : 8 قسمت دوم آیه به طور مشخص به این حقیقت اشاره می کند که عیسی لعنت فقر ما را بر خود گرفت." و خدا قادر است هر نعمت را برای شما بس فزونی بخشد تا در همه چیز همواره همۀ نیازهای تان برآورده شود و برای انجام هر کارِ نیکو، به فراوانی داشته باشید. " خدای ما خدایی خسیسی نیست بلکه او نه تنها به اندازه نیاز ما می بخشد بلکه فراتر از آن را نیز می بخشد. این معنای وفور نعمت است. در آیه بالا بارها از کلمات فراوانی ،همه و هر استفاده شده است . نمی دانم که آیا می توان واضح تر به این مطلب اشاره کرد یا نه؟ این آیه چه چیزی را تشریح می کند؟ فیض خداوند را. در دوم قرنتیان بابهای 8 و 9 بارها درباره پول صحبت می شود. واژه کلیدی فیض است . این واژه 7 بار در باب هشتم و 2 بار در باب نهم آمده است . فیضی وجود دارد که در قلمرو پول عمل می کند. با این حال مسیحیان معتقد کمی وجود دارند که بتوانند به طور کامل مفهوم فیض خداوند را درک کنند. در یافته ام آنانی که بیشتر در مورد فیض صحبت می کنند همانانی هستند که معنای آنرا کمتر درک کرده اند
خداوندم عیسی از تو به خاطر کارت بر صلیب متشکرم. اعلام می کنم که عیسی کاملاً فقیر شد تا فیض خداوند برای من فزونی یابد حتی در قسمت های مالی. زیرا عیسی فقر و تنگدستی ما را متحمل شد تا ما در دولت او سهیم باشیم.آمین