انجام اراده پدر
بیائید به سوی بلوغ پیش رویم
در افسسیان 1 : 5 پولس به همه ایماندران می گوید که خداوند
" بنا بر حسب اراده نیکوی خود ما را از پیش تعیین کرد تا به واسطه عیسی مسیح از مقام پسر خواندگی او برخوردار شویم
او هدف خداوند برای فرزندانش را در رومیان 8 : 29 بیشتر توضیح می دهد: " زیرا آنانی را که از پیش شناخت ایشان را همچنین از پیش معین فرمود تا به شکل پسرش در آیند تا او فرزند ارشد از برادران بسیار باشد. " بنابراین عیسی الگوی پسر بودن است. آن کسی است که ما باید در راه رسیدن به بلوغ شبیه او شویم. او خود روشی تازه و زنده برای راه یابی ما به کمال و ورود به مقدسترین جایگاه و نزدیک شدن به خداوند است.( عبرانیان 6 : 1 و 10 : 19 – 22 را مطالعه کنید. ) راهی که عیسی را به سوی کمال پیش برد همان راهی است که هر یک از ما باید آنرا دنبال کنیم. راه بلوغ برای عیسی آسان تر از راهی که برای ما وجود دارد نبود. زیرا او از هر حیث همچون ما وسوسه شد بدون اینکه گناهی کند. ( عبرانیان 4 : 15 را مطالعه کنید.) عیسی در طبیعت انسانی خود هر وسوسه ای را چون ما تجربه کرد ولی هرگز گناهی مرتکب نشد. وسوسه ، گناه نیست. گناه فقط زمانی می آید که ما تسلیم وسوسه می شویم. چه چیزی باعث شد که عیسی با وجود داشتن ذاتی انسانی بر تمامی وسوسه ها چیره شود؟ موفقیت او در گرو انگیزه تغییرناپذیر و صادقانه او برای انجام اراده پدر بود. این حقیقت در سخنان نبوتی داود در مزمور 40 : 7 – 8 نوشته شده است
" آنگاه گفتم اینک من می آیم در طومار کتاب درباره ام نوشته شده است آرزویم ای خدایم انجام اراده توست . شریعت تو در دل من است
عیسی در زمان خدمت زمینی خود دائماً انگیزه انجام کارهایش را آشکار می ساخت.او هرگز نمی توانست از رضایت نهایی مطمئن شود مگر هر آنچه پدر برایش مقرر کرده بود را به پایان برساند. در کنار چاه یعقوب او به شاگردان خود گفت : " عیسی بدیشان گفت : خوراک من ( آنچه مرا سر پا نگاه داشته و تقویت می کند ) این است که اراده فرستنده خود را به جا آورم و کار او را به کمال رسانم. " ( یوحنا 4 : 34 ) ( یوحنا 5 : 30 و 6 : 38 را نیز مطالعه کنید
خداوندا متشکرم که مرا به سوی پیش هدایت می کنی. اعلام می کنم که در مسیر خود به سوی بلوغ عیسی را الگو خود قرار داده و اراده خداوند و به کمال رساندن کار او را مد نظر قرار می دهم. زیرا من باید به سوی بلوغ پیش روم. آمین