بره بی عیب
من با خون عیسی فدیه داده شده و از دست شیطان نجات یافته ام
ما از راه های گذشته خود که شیطانی و غیر الهی بودند فدیه داده شده یا باز خرید شده ایم و از دست شیطان ، محکومیت گناه و از بی پناه بودن در مقابل جملات آن غارتگر نجات یافته ایم. اما ما چگونه باز خریده شده ایم؟
” زیرا می دانید از شیوه زندگی باطلی که از پدرانتان به ارث برده بودید باز خرید شده اید نه به چیزهای فانی چون سیم و زر بلکه به خون گرانبهای مسیح آن بره بی عیب و بی نقص . ” ( اول پطرس 1 : 18 – 19
ما بوسیله خون گران بهای عیسی مسیح فدیه داده شده ایم. او که بی عیب ، بدون گناه اولیه ، بدون لکه و بدون گناه شخصی بود. او بره بی عیب خدا بود که گناهان جهان را برداشت و تنها از طریق خون اوست که ما نجات یافته ایم. هیچ چیز دیگری قادر نبود بهای رهایی و نجات ما را پرداخت کند
خداوندا به خاطر خون عیسی تو را شکر می کنم . اعلام می کنم که عیسی بره بی عیب خدا گناهان مرا برداشته است. من با خون عیسی فدیه داده شده و از دست شیطان نجات یافته ام.آمین