توجه به آنان که مورد بی توجهی قرار گرفته اند
همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است
کتابچه ای کوچکی تحت عنوان یتیمان ، بیوه زنان ، فقیران و ستم دیده گان نوشته ام. این کتاب خودِ مرا متحیر می سازد. همانطور که دیروز گفتم پس از 60 سال موعظه زمانی که فکر می کردم برای باقی عمرم نیز قرار است تنها موعظه کنم خداوند به من محبت جدیدی بخشید . محبت و شفقتی که هرگز انتظار دریافتش را نداشتم. تفسیر من از مزامیر 6:84 این است
” چون از وادی اشکها می گذرند آن را به چشمه ساران بدل می سازند
واژۀ ” اشک ها وگریستن ” در زبان عبری یکی است. من نیز از وادی اشک ها گذشتم و خداوند چشمه ساران جدیدی برای من باز نمود. چشمه ساران از چنان قوت ماوراءالطبیعی برخوردار هستند که تنها خداوند می تواند آن ها را ایجاد کند. این چشمه همان شفقت است. من به خاطر افرادی که جامعۀ نسبت به آن ها بی توجه است و آنها را کنار گذاشته یعنی یتیمان ، بیوه زنان و فقیران و مظلومان احساس شفقت عمیقی دارم. از اینکه در کتاب مقدس چقدر دربارۀ مسئولیت ما نسبت به آنها نوشته شده شگفت زده می شوم. ابتدا تا انتهای کتاب مقدس موضوع اصلی عدالت خداوند است و چه در زمان موسی و انبیا و چه درعهد جدید. به طور کلی ما مسیحیان یکی از قسمت های حیاتی ایمان و نقش خود را به فراموشی سپرده ایم و آن قسمت توجه به افرادی که هیچ کس به آنها توجهی ندارد
خداوندا متشکرم که مورد توجه تو هستم. حقیقت مزمور 84 : 6 را اعلام می کنم. ” چون از وادی اشکها می گذرند آن را به چشمه ساران بدل می سازند ” اعلام می کنم که در قلمرو مهم ایمان و عمل راه خواهم رفت. به آنانی که هیچ کس به آنها اهمیت نمی دهد توجه خواهم نمود. همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است. آمین