4 شرط
بیائید به مکان اقدس وارد شویم
بر اساس عبرانیان 10 : 22 برای نزدیک شدن به تخت رحمت خداوند و قدس الاقداس باید 4 شرط لازم را داشته باشیم. اول باید با اخلاص قلبی بیائیم. دوم باید ایمان و اطمینان کامل داشته باشیم. سوم قلب مان از هر احساس تقصیر زدوده باشد و چهارم بدن های مان با آب پاک شسته شده باشد. بیائید به طور خلاصه به هر کدام از این موضوعات نگاه کنیم. اخلاص قلبی : ما با قلب خود به سوی خداوند می رویم نه با فکرمان. خداوند پاسخ گوی معمای ذهنی ما نیست اما او قلب مشتاق و صادق را ملاقات خواهد کرد. ما باید بدون هیچ تظاهری به حضور او بیائیم و خود را تسلیم او کنیم. بدون اینکه نکته ای را از او پنهان داریم
اطمینان کامل ایمان. عبرانیان 11 : 6 می گوید : " بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا را خشنود ساخت. زیرا هر که به او نزدیک می شود باید ایمان داشته باشد " ما باید با ایمانی کامل به وفاداری و امانت خداوند به حضورش برویم نه ایمان به توانایی ها یا عدالت خودمان
دل های مان از هر احساس تقصیر زدوده باشد. عذاب وجدان در نتیجه انجام کار اشتباه و کارهای گناه آلود ایجاد می شود اما از طریق پاشیده شدن خون عیسی ما اطمینان داریم که اعمال شرارت بار ما بخشیده و قلب هایمان از گناه پاک گشته است
بدن های مان با آب شسته شده باشد. در اول یوحنا 5 : 6 کلام می گوید که عیسی با خون و آب آمد. در عبرانیان 10 : 22 ما هر دوی این عناصر را می بینیم. خونی که بر وجدان ما پاشیده می شود و آبی که بدن های مان را می شوید. من ایمان دارم که آب نشان دهنده تعمید مسیحی است. در عهد جدید تعمید مسیحی به معنای شریک شدن در مرگ، تدفین و قیام مسیح است. بنابراین راه تازه و زنده ای که در عبرانیان 10 :20 آمده خود عیسی است. ما باید هر آنچه که او به خاطر ما متحمل شد یعنی مرگ و قیام به خاطر گناهانمان را بپذیریم
خداوندا از تو متشکرم که می توانیم از طریق خون عیسی به تو نزدیک شویم. اعلام می کنم که من با اخلاص قلبی، اطمینان کامل وایمان و قلبی که از هر احساس تقصیر زدوده شده و بدنی که با آب پاک شسته شده نزد تو می آیم. زیرا من باید به آن مکان اقدس وارد شوم. آمین