Posts tagged with ‘آزادی از قانون گرائی’

1 Item

نان روزانه 8 جون 2020،آزادی از قانون گرائی

by admin

آزادی از قانون گرائی من بخشیده شدم و از گناهانم رهایی یافتم پولس در رومیان 8 : 15 به مسیحیانی که تعمید روح دارند چنین می گوید : ” چرا که شما روح بندگی را نیافتهاید تا باز ترسان باشید، بلکه روح پسرخواندگی را یافتهاید که بهواسطۀ آن ندا درمیدهیم: «اَبّا، پدر.» ” بندگی به […]