Posts tagged with ‘آزادی برای محبت کردن،فرزند،پدر’

3 Items

نان روزانه 10 سپتامبر 2020،آزادی برای محبت کردن

by admin

آزادی برای محبت کردن همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است “اما آن که در شریعت کامل که شریعت آزادی است چشم دوخته آن را از نظر دور نمی دارد و شنوندۀ فراموشکار نیست بلکه به جای آورنده است او در عمل خویش خجسته خواهد بود ” ( یعقوب 1 […]

نان روزانه 10 آگوست 2019،آنچه ما را نزد پدر می آورد

by admin

آنچه ما را نزد پدر می آورد از طریق روح القدس من به خداوند دسترسی دارم عیسی گفت : ” من راه ، راستی و حیات هستم. ” ( یوحنا 6:14 این آیه را معمولاً نقل قول می کنیم زیرا آیۀ مورد علاقه ما برای بشارت است. اما با این وجود بسیار کم پیش می […]

نان روزانه 10 سپتامبر 2016،آزادی برای محبت کردن

by admin

آزادی برای محبت کردن همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است “اما آن که در شریعت کامل که شریعت آزادی است چشم دوخته آن را از نظر دور نمی دارد و شنوندۀ فراموشکار نیست بلکه به جای آورنده است او در عمل خویش خجسته خواهد بود ” ( یعقوب 1 […]