Posts tagged with ‘آسیب،بخشیده شدن،قدرت،”ناه’

1 Item

نان روزانه 5 جون 2020،هیچ چیز به ما آسیب نخواهد رساند

by admin

هیچ چیز به ما آسیب نخواهد رساند من بخشیده شدم و از گناهانم رهایی یافتم ” زیرا ما را از قدرت تاریکی رهانیده و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است، که در او از رهایی، یعنی از آمرزش گناهان برخورداریم. ” ( کولسیان 1 :13 – 14 از طریق ایمان به عیسی و مرگ […]