Posts tagged with ‘آغوش پدر،فرزند خداوند،احساس امنیت’

1 Item

نان روزانه 15 جون 2020،در آغوش پدر

by admin

در آغوش پدر من فرزند خداوند هستم کودکی را تصور کنید که در آغوش پدر خود احساس امنیت دارد. صورتش را بر شانه پدرش چسپانده است. ممکن است مشکلات و بحران های بسیاری در اطرافش وجود داشته باشند حتی ممکن است دنیای اطرافش نابود شود اما کودک کاملاً در آرامش است و به هیچ وجه […]