Posts tagged with ‘آوریلنماینده شگفت انگیز ما،گناه’

1 Item

نان روزانه 25 آوریل 2020،نماینده شگفت انگیز ما

by admin

نماینده شگفت انگیز ما عیسی به جای ما مرد تا بتوانیم در حیات او سهیم گردیم بیائید در مورد این که چگونه مسیح خود را با نژاد بشری یکی ساخت و گناه آنها را بر خود گرفت نگاهی به چند آیه بیاندازیم ” از آنجا که فرزندان از جسم و خون برخوردارند، او نیز در […]