Posts tagged with ‘ابد،متعلق،بهائی خریداری’

1 Item

نان روزانه 12جولای 2017،تا ابد متعلق به او هستیم

by admin

تا ابد متعلق به او هستیم من به بهائی خریداری شده ومتعلق به خداوند هستم به یاد داشته باشید بهایی که عیسی برای باز خرید ما پرداخت نمود تمام آن چیزی بود که او داشت. اگرچه او خداوند تمامی خلقت بود ولی همه قدرت و اقتدار خود را کنار گذاشت تا در فقر مطلق بمیرد. […]