Posts tagged with ‘اتحاد با مسیح،عیسی، روح’

2 Items

نان روزانه 31 می 2020،اتحاد با مسیح

by admin

اتحاد با مسیح عیسی از زمین زندگان منقطع شد تا بتوانیم تا ابد به خداوند بپیوندیم ” امّا آن که با خداوند میپیوندد، با او یک روح است. ” ( اول قرنتیان 6 : 17 واژه پیوستن در اینجا برای زمان گذشته به کار نرفته بلکه زمان آن حال استمراری است. به عبارتی دیگر کسی […]

نان روزانه 31 می 2017،اتحاد با مسیح

by admin

اتحاد با مسیح عیسی از زمین زندگان منقطع شد تا بتوانیم تا ابد به خداوند بپیوندیم ” امّا آن که با خداوند میپیوندد، با او یک روح است. ” ( اول قرنتیان 6 : 17 واژه پیوستن در اینجا برای زمان گذشته به کار نرفته بلکه زمان آن حال استمراری است. به عبارتی دیگر کسی […]