Posts tagged with ‘اجتناب از شکرگزاری’

1 Item

نان روزانه 11 دسامبر 2019،اجتناب از شکرگزاری

by admin

اجتناب از شکرگزاری بیائید شکر گزار باشیم برخی از مردم نسبت به خداوند واقعا شکرگزارند اما هرگز زمانی را برای ابراز آن اختصاص نمی دهند. چه حسی داشتید اگر فرزندان شما هرگز به خاطر آنچه برایشان انجام داده بودید از شما تشکر نمی کردند؟ چه احساسی داشتید اگر آنها هرگز نمی گفتند متشکرم ! و […]