Posts tagged with ‘ادعاهای،بخشیده شده است،زندگی’

1 Item

نان روزانه 16 ژانویه 2020،تائید همه ادعاهای مان

by admin

تائید همه ادعاهای مان با خون عیسی تمامی گناهان من بخشیده شده است اگر همه گناهان ما بخشیده شده است بنابراین از تمام حقوق عادل شمردگی بهره مند هستیم . اما اگر در زندگی ما گناهی توبه نشده و در نتیجه بخشیده نشده وجود دارد در آن قسمت حق قانونی و کاملی نداریم و شیطان […]