Posts tagged with ‘اراده پدر،سوی بلوغ،افسسیان’

1 Item

نان روزانه 9 نوامبر 2020،انجام اراده پدر

by admin

انجام اراده پدر بیائید به سوی بلوغ پیش رویم در افسسیان 1 : 5 پولس به همه ایماندران می گوید که خداوند ” بنا بر حسب اراده نیکوی خود ما را از پیش تعیین کرد تا به واسطه عیسی مسیح از مقام پسر خواندگی او برخوردار شویم او هدف خداوند برای فرزندانش را در رومیان […]