Posts tagged with ‘ارادۀ خداوند،بر زمین،پولس’

1 Item

نان روزانه 15 آگوست 2020 , دستیابی به تدارک کامل خداوند

by admin

من در عیسی کامل گشته ام. یک مسیحی برای اینکه بتواند تمام و کمال در ارادۀ خداوند قرار بگیرد باید تمام آن چه که خداوند از طریق عیسی برای او تدارک دیده را بپذیرد. او نمی تواند هیچ قسمت از تدارک کامل خداوند را برای خود حذف کند و انتظار داشته باشد که چیزی به […]