Posts tagged with ‘ارتباط،حقایق،قدس،پدر،پسر،روح القدس’

3 Items

نان روزانه 12 آگوست 2020, دسترسی به روح القدس

by admin

دسترسی به روح القدس از طریق روح القدس من به خداوند دسترسی دارم . ما بجز روح القدس روش دیگری برای دسترسی به خداوند نداریم. زیرا در الوهیت قانونی وجود دارد. کسی که به عنوان نماینده فرستاده می شود باید محترم شمرده شود تا فرد بتواند به الوهیت دسترسی داشته باشد. بنابراین وقتی که پدر […]

نان روزانه 7 آگوست 2020,راهی به سوی پدر

by admin

از طریق روح القدس من به خداوند دسترسی دارم هیچ راهی بجز عیسی مسیح مصلوب شده برای رسیدن به نزد پدر وجود ندارد. ما تنها توسط روح القدس و از طریق عیسی به حضور پدر دسترسی داریم. تنها یک روح است که به انسان توانایی دسترسی به پدر را می بخشد و آن روح القدس […]

نان روزانه 6 اگوست 2020،تکیۀ به روح القدس

by admin

تکیۀ به روح القدس از طریق روح القدس من به خداوند دسترسی دارم ما در طبیعت جسمانی خود دارای نقاط ضعف متفاوتی هستیم. این نقاط ضعف تنها مربوط به جسم ما نمی باشد بلکه مربوط به فکر و درک ماست. این ضعف ها خود را به دو شکل آشکار می سازند. اولین اینکه ما نمی […]