Posts tagged with ‘استقبال از پسر گمشده’

1 Item

نان روزانه 31 آگوست 2020,استقبال از پسر گمشده

by admin

استقبال از پسر گمشده پدر من در محبت خود مرا از پیش مقرر فرمود تا به فرزند خواندگی او پذیرفته شوم . بیاید به حقیقتی که در مثل پسر گمشده به تصویر کشیده شده نگاه کنیم. عیسی این مثال را در انجیل لوقا 15 : 11 – 32 به شاگردان خود می گوید. پدر بیرون […]