Posts tagged with ‘استقبال هز پسر گمشده،پدر من،خداوند’

1 Item

نان روزانه 31 آگوست 2016،استقبال از پسر گمشده

by admin

استقبال از پسر گمشده پدر من در محبت خود مرا از پیش مقرر فرمود تا به فرزند خواندگی او پذیرفته شوم بیاید به حقیقتی که در مثل پسر گمشده به تصویر کشیده شده نگاه کنیم. عیسی این مثال را در انجیل لوقا 15 : 11 – 32 به شاگردان خود می گوید. پدر بیرون ایستاده […]