Posts tagged with ‘اسلحه های نبرد ما،آسمان’

1 Item

نان روزانه 17 مارس 2020،اسلحه های نبرد ما

by admin

اسلحه های نبرد ما من با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ در مکاشفه 12 : 7 – 9 آسمان از اژدها ( شیطان ) و فرشتگانش پاک می شود. آسمان شادی کن. زمین مراقب باش. در این […]