Posts tagged with ‘اسلحه کلام،فرزند،شیطان،عیسی،کلام خداوند’

3 Items

نان روزانه 27 جولای 2020،کلام او ما را می شوید

by admin

کلام او ما را می شوید من مقدس هستم. در عهد عتیق زمانی که قراربود خون حیوانی ریخته شود،آن قربانی باید با آب شسته می شد.اول یوحنا 6:5 می گوید که عیسی با آب و خون آمد. خون همان خون نجات بخش عیسی است که بر صلیب ریخته شد و آب همان آب خالص کلام […]

نان روزانه 1 آگوست 2019،اسلحه کلام

by admin

8اسلحه کلام من به عنوان فرزند خداوند، به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام وسوسه ای که شیطان علیه هر یک از ما به کار می برد دارای الگوی مشخصی است. اول اینکه او سعی می کند در ما نسبت به آنچه خداوند گفته ایجاد شک کند تا نسبت به این حقیقت که گناهان مان بخشیده […]