Posts tagged with ‘اطاعت بی چون و چرا،هیکل روح القدس’

2 Items

نان روزانه 29جولای 2020،اطاعت تحت فیض خداوند

by admin

اطاعت تحت فیض خداوند من مقدس هستم تفاوت بین اطاعت تحت شریعت و اطاعت تحت فیض چیست؟ هدف غایی آنها اطاعت از خداوند است اما این اطاعت ها هر کدام به طریق های مختلفی انجام می شود. برای روشن ساختن این نکته بیائید به یک فرمان ساده که هم در عهد عتیق و هم در […]

نان روزانه 3 مارس 2020،اطاعت بی چون و چرا

by admin

اطاعت بی چون و چرا بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه داده شده ، پاک گشته و تقدیس شده است زمانی که اعترافی می کنیم این اعتراف باید بنیادی باشد. چون مسیحیت تفکری است که با بنیادها سر و کار دارد.در زبان انگلیسی از واژه ” رادیکال ” استفاده می […]