Posts tagged with ‘انجام اراده خداوند،شاد باشید’

2 Items

نان روزانه 16 دسامبر2019 ،انجام اراده خداوند

by admin

انجام اراده خداوند بیائید شکر گزار باشیم شکرگزاری روشی است برای اعلام آرامش مسیح که بر قلوب ما حکمرانی می کند. شکرگزاری روش ابراز کلام مسیح است که به وفور در ما ساکن است. شکرگزاری اصلی است که باید هدایت کننده تمامی کارهای ما باشد. ( کولسیان 3 : 15 – 17 را مطالعه کنید.) […]

نان روزانه 16 دسامبر 2016،انجام اراده خداوند

by admin

انجام اراده خداوند بیائید شکر گزار باشیم شکرگزاری روشی است برای اعلام آرامش مسیح که بر قلوب ما حکمرانی می کند. شکرگزاری روش ابراز کلام مسیح است که به وفور در ما ساکن است. شکرگزاری اصلی است که باید هدایت کننده تمامی کارهای ما باشد. ( کولسیان 3 : 15 – 17 را مطالعه کنید.) […]