Posts tagged with ‘انسانیت تازه،انسانیت کهنه،’

2 Items

نان روزانه 25 آگوست 2020,در بر کردن انسانیت تازه

by admin

در بر کردن انسانیت تازه انسانیت کهنه ما در مسیح مرده است تا انسان جدیدی در ما زاده شود. مذهب سعی می کند که انسان را از بیرون به درون تغییر دهد. دامن ها رداها را بلند تر و لباس ها را گشاد تر کند. حاشیه هایی به لبه ها اضافه کند و پوششی بر […]

نان روزانه 25 آگوست 2019،در بر کردن انسانیت تازه

by admin

در بر کردن انسانیت تازه انسانیت کهنه ما در مسیح مرده است تا انسان جدیدی در ما زاده شود مذهب سعی می کند که انسان را از بیرون به درون تغییر دهد. دامن ها رداها را بلند تر و لباس ها را گشاد تر کند. حاشیه هایی به لبه ها اضافه کند و پوششی بر […]