Posts tagged with ‘انکار ارادۀ، ایام زندگی،احساس’

1 Item

نان روزانه 10 نوامبر 2020،انکار ارادۀ خود

by admin

انکار ارادۀ خود بیائید به سوی بلوغ پیش رویم یکی از وظایف مهم کاهنان عهد عتیق تقدیم قربانی بود. بنابراین عیسی نیز به عنوان یک کاهن باید قربانی خود را تقدیم می کرد و از آن جائی که او یک لاوی نبود نمی توانست قربانی را بر اساس شریعت تقدیم کند. بنابراین او قربانی خاص […]