Posts tagged with ‘انکار ارادۀ خود،کاهنان ،عیسی،قربانی’

1 Item

نان روزانه 18 آگوست,به واسطۀ یک قربانی

by admin

من در عیسی کامل گشته ام. ” زیرا با یک قربانی تقدیس شد گان را تا ابد کامل ساخته است . ” ( عبرانیان 10 : 14 ) در این آیه ما دو زمان داریم و هر دو زمان مهم هستند. زمان اول زمان حال کامل است با یک قربانی تقدیس شدگان را تا ابد […]