Posts tagged with ‘انگیزۀ اشتیاق و محبت،کتاب مقدس’

2 Items

نان روزانه 11 سپتامبر 2020،انگیزۀ اشتیاق و محبت

by admin

انگیزۀ اشتیاق و محبت همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است اشتیاق در کتاب مقدس این گونه به تصویر کشیده شده است. بیائید به واقعه ای از باب یک کتاب مرقس نگاه کنیم “مرد جذامی نزد عیسی آمده زانو زد و لابه کنان گفت اگر بخواهی می توانی پاکم سازی […]

نان روزانه 11 سپتامبر 2017،انگیزۀ اشتیاق و محبت

by admin

انگیزۀ اشتیاق و محبت همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است اشتیاق در کتاب مقدس این گونه به تصویر کشیده شده است. بیائید به واقعه ای از باب یک کتاب مرقس نگاه کنیم “مرد جذامی نزد عیسی آمده زانو زد و لابه کنان گفت اگر بخواهی می توانی پاکم سازی […]