Posts tagged with ‘اهمیت کوشا بودن، باب 4 عبرانیان’

1 Item

نان روزانه 15 اکتبر 2020،اهمیت کوشا بودن

by admin

اهمیت کوشا بودن بیائید کوشا باشیم کوشا بودن راه حل بعدی است که در باب 4 عبرانیان دیده می شود. قبلاً به این نکته اشاره کردیم که این هشدار براساس تجربه ای است که قوم اسرائیل در سفر خود از مصر به سوی بیابان تجربه نمودند. بسیاری از آنها نتوانستند به سرزمین موعود راه یابند […]