Posts tagged with ‘او ما را آفریده و باز خریده است،تصمیم’

1 Item

نان روزانه 13 ژانویه 2017،او ما را آفریده و باز خریده است

by admin

او ما را آفریده و باز خریده است من با خون عیسی فدیه داده شده و از دست شیطان نجات یافته ام می خواهم داستانی را برای تان نقل کنم. نیوزلندی ها نجارانی ماهر هستند و به زیبایی روی چوب کار می کنند. می خواهم با این داستان بهایی که عیسی برای نجات ما از […]