Posts tagged with ‘باز خرید کامل،رومیان ،ارزش عیسی’

1 Item

نان روزانه 8 فوریه 2020،باز خرید کامل

by admin

باز خرید کامل با خون عیسی تقدیس شده و مقدس گشته ام و برای کار خداوند جدا شده ام در رومیان درباره دو پادشاهی با قوانین متضاد سخن گفته می شود. قوانین شیطان که قوانین گناه و مرگ هستند و قوانین پادشاهی خداوند که قوانین روح حیات در مسیح است ” زیرا در مسیح قانون […]