Posts tagged with ‘با صلیب آزاد شده ایم،صلیب عیسی’

2 Items

نان روزانه 25 دسامبر 2019،با صلیب آزاد شده ایم

by admin

با صلیب آزاد شده ایم بیائید پیوسته قربانی ستایش را تقدیم خداوند کنیم صلیب عیسی موانع رضایت از خود و رضایت از دنیا را بر می دارد یعنی زمانی که ما دیگر تحت تاثیر آنچه برایمان اتفاق می افتد قرار نمی گیریم. یعنی احساساتمان ، مشکلاتمان، سختی ها و آنچه در دنیای اطرافمان اتفاق می […]

نان روزانه 25 دسامبر 2016،با صلیب آزاد شده ایم.

by admin

با صلیب آزاد شده ایم بیائید پیوسته قربانی ستایش را تقدیم خداوند کنیم صلیب عیسی موانع رضایت از خود و رضایت از دنیا را بر می دارد یعنی زمانی که ما دیگر تحت تاثیر آنچه برایمان اتفاق می افتد قرار نمی گیریم. یعنی احساساتمان ، مشکلاتمان، سختی ها و آنچه در دنیای اطرافمان اتفاق می […]