Posts tagged with ‘بخشیدن دیگران، ایماندار،متی’

1 Item

نان روزانه 19 فوریه 2020،بخشیدن دیگران

by admin

بخشیدن دیگران شیطان هیچ جایی در من ندارد هیچ قوتی بر من ندارد . هیچ ادعای تسویه نشده ای علیه من ندارد. زیرا تمام ادعاهای او در مورد من با خون عیسی تسویه شده است یکی از موضوعاتی که باعث می شود شیطان اجازه یابد بر ایماندار مدعی شود عدم بخشش دیگران است. عیسی به […]