Posts tagged with ‘بدن های گران بهای ما’

2 Items

نان روزانه 26 سپتامبر 2020،بدن های گران بهای ما

by admin

بدن های گران بهای ما پدر م مرا بساخت بیاید لحظه ای به آنچه کتاب مقدس دربارۀ مادۀ اولیه ساختن بدنمان می گوید نگاه کنیم. شاید برخی از ما نمی دانیم که کتاب مقدس مطالب بسیاری دربارۀ این بدن می گوید. وقتی مسیحیان به جسم خود اهمیت نمی دهند و دربارۀ آن طوری سخن می […]

نان روزانه 26 سپتامبر 2019،بدن های گران بهای ما

by admin

بدن های گران بهای ما پدر م مرا بساخت بیاید لحظه ای به آنچه کتاب مقدس دربارۀ مادۀ اولیه ساختن بدنمان می گوید نگاه کنیم. شاید برخی از ما نمی دانیم که کتاب مقدس مطالب بسیاری دربارۀ این بدن می گوید. وقتی مسیحیان به جسم خود اهمیت نمی دهند و دربارۀ آن طوری سخن می […]