Posts tagged with ‘بذرهای فساد ناپذیر،خدا’

1 Item

نان روزانه 22 آگوست 2017،بذرهای فساد ناپذیر

by admin

بذرهای فساد ناپذیر انسانیت کهنه ما در مسیح مرده است تا انسان جدیدی در ما زاده شود ” آنکه از خدا مولود شده گناه نمی کند زیرا سرشت خدا ( در اصل یونانی بذر خدا ) در او می ماند پس او نمی تواند در گناه زندگی کند چرا که از خدا مولود شده است […]