Posts tagged with ‘برداشتن همه موانع،در حضور خداوندصادق و رو راست ،’

1 Item

نان روزانه 31 اکتبر 2016،برداشتن همه موانع

by admin

برداشتن همه موانع بیاید به تخت فیض نزدیک شویم کتاب مقدس می گوید : ” زیرا هر گاه دلمان ما را محکوم کند خدا بزرگتر از دلهای ما است و از همه چیزآگاه است. ” ( اول یوحنا 3 : 20 ) ما نباید چیزی را از خداوند مخفی نگاه داریم . باید در حضور […]